ES | GA | EN
Competencias TFM

O traballo de fin de máster debería reflectir que se adquiriron as competencias propias do resto das materias aínda que, sen prexuízo disto, deberá garantir a adquisición das seguintes:

E3.
Ser capaz de elaborar un informe científico que implique definir un problema de investigación, as hipóteses e variables asociadas, así como definir o deseño, a mostra e o seu modo de selección, as ferramentas de recollida de datos e o seu consecuente análise e discusión.
E9.
Coñecer os métodos e técnicas cuantitativos e cuasi-cuantitativos de recollida de información en psicoloxía aplicada.
E14.
Ser capaz de analizar a documentación bibliográfica necesaria para un traballo de investigación.
E15.
Ser capaz de analizar criticamente as publicacións científicas.
E16.
Adquirir os coñecementos e destrezas necesarias para a exposición e defensa dun traballo de investigación.
E17.
Ser capaz de comunicar os resultados dunha investigación.
 
G1.
Capacidade de análise e síntese.
G2.
Capacidade de organización e planificación.
G6.
Razoamento crítico.
G7.
Compromiso ético.
G8.
Aprendizaxe autónoma.
G9.
Iniciativa e espírito emprendedor.
G10.
Motivación pola calidade.
G12.
Toma de decisións.
G13.
Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica.
G18.
Habilidade para traballar de forma autónoma.
 
N2.
Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
N3.
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
N6.
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
N8.
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Facultade de CC da Educación

Departamento de Psicoloxía

Coordinadora: Alicia Risso Migues

Información

Correo-e: master.psicologia@udc.es

Teléfono: (+34) 88 101 1790
                (excepto agosto)

Ubicación

Campus de Elviña s/n
15071 A Coruña - España

N: 43° 20' 03'' - O: 08° 24' 56''

Coñecer a cidade

   
inicio  |  administración  |  intranet  |  contacto   Diseño